childdream

40 tekstów – auto­rem jest chil­ddream.

W przy­pad­ku niektórych mężczyzn zdo­bywa­nie ko­biety zaczy­na się od "cześć", a kończy bezpłciowym "do widze­nia"- następne­go dnia rano. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 marca 2013, 19:32

Gra­nica między od­wagą a głupotą jest bar­dzo cien­ka. To jak zagląda­nie w paszczę lwa- mu­sisz umieć ją od­na­leźć, za­nim będzie za późno. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 marca 2013, 21:26

Sil­ni są tyl­ko ci, którzy nie pod­dają się, widząc pop­rzeczki us­ta­wione tuż przed metą. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 września 2011, 20:34

Wszys­cy dookoła mają Cię w no­sie? To nic, prze­cież Ty możesz mieć ich w dupie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 września 2011, 19:06

Krótka chwi­la re­zyg­nacji po­ciąga za sobą całą la­winę niepowodzeń. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 1 sierpnia 2011, 18:48

Gdy myślałem już, że miłość to tyl­ko baj­ka pi­sana dzieciom na dobranoc...

[od­na­lezione po latach...] 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 lipca 2011, 22:02

Wal­ka ze słabościami to naj­większy po­jedy­nek, ja­ki przyszło mi kiedy­kol­wiek stoczyć. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 lipca 2011, 21:11

Każdy pot­rze­buje cza­sem porządne­go ko­pa. Są też jed­nak dni, kiedy pot­rze­buje po pros­tu pomocy... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 6 lipca 2011, 21:32

Nasza mi­na zaw­sze jest częścią gry, którą pro­wadzi­my w życiu. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 26 czerwca 2011, 20:18

W krop­lach let­niego deszczu jes­teś jeszcze piękniej­sza niż w naj­jaśniej­szych pro­mieniach słońca. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 7 czerwca 2011, 20:40
childdream

Jaka ona jest? Czym się interesuje, co lubi, czego nie znosi? Człowieka poznajemy nie z jego opowiadań, ale z chwil, w których byliśmy tuż obok...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

childdream

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność